Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


Bakalářské studium

Akreditovaná VŠTVS PALESTRA je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem. Zastřešuje studijní obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog, které jsou realizovány formou tříletého prezenčního a kombinovaného bakalářského studia. První dva semestry probíhá výuka společně pro oba obory.

Základní modul je zaměřen na:

 • Osvojení základních vědomostí a dovedností z biomedicínských a sportovních disciplín (včetně didaktik), které podle své další specializace studenti využijí při plánování a realizaci pohybových aktivit, a při organizování vhodného režimu volného času budoucích klientů, ale i při seberealizaci ve vybraných sportovních disciplinách.

 • Osvojení základní terminologie, která umožní studentům odbornou komunikaci a to i ve vybraném cizím jazyku.

 • Seznámení s historickými, ale především se současnými trendy a směry vývoje jednotlivých studijních oborů, které poskytnou studentům východiska pro utváření samostatných názorů a zdůvodněných postupů při řešení modelových profesních situací v druhém cyklu.

 • Prohlubování vědomostí a dovedností, které jsou východiskem pro pochopení principů a zásad zdravého životního stylu a utváření vyhraněného vztahu ke zdraví a odmítání faktorů, které je ohrožují.  

 Cílové i obsahové zaměření specializačních modulů umožňuje studentům orientovat se podle zájmu na obor Sportovní a kondiční specialista nebo Sportovní a volnočasový pedagog. Vzhledem k budoucí profesi absolventů se klade značný důraz na obsahovou a cílovou provázanost jednotlivých předmětů s praxí. Proto tyto moduly také zahrnují vyšší objem prakticky zaměřené výuky a odborné praxe.

Studijní předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné, z nichž si student volí podle svého zájmu a budoucí profesní specializace. Výsledky jednotlivých předmětů v příslušných semestrech jsou hodnoceny zápočty, klasifikovanými zápočty, zkouškami, soubornými zkouškami. Výuková zátěž každého předmětu je současně ohodnocena určitým počtem kreditů. Použitá forma hodnocení, včetně kreditů, je uvedena ve studijním plánu a tematických plánech jednotlivých předmětů.

Absolventi se stanou kvalifikovanými odborníky pro širokou oblast volného času, organizátory pro oblast tělesné výchovy a sportu a manažery pro tyto oblasti. Sportovní a kondiční specialisté najdou pracovní uplatnění v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, v oblasti cestovního ruchu, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově. Absolventi oboru Sportovní a volnočasový pedagog mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí. 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je:

 • Maturitní zkouška

 • Ústní přijímací pohovor zaměřený na zájem o vybraný obor

 • Při přijímacím řízení bude zohledněna praxe v oblasti tělovýchovné, pedagogické a sociální

 • Zájemci o studium předloží doklad o zdravotní způsobilosti a čestné prohlášení o tom, že nejsou a nebyli trestně stíháni za mravnostní delikty

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. Studenti se k ní mohou přihlásit, pokud získají nejméně 190 kreditů. V tomto počtu je i 15 kreditů za obhájenou bakalářskou práci. Podrobné podmínky kontroly studia jsou stanoveny ve "Studijním a zkušebním řádu".
Možnosti přijetí na navazující magisterské studium - Úspěšní absolventi  školy mohou pokračovat ve studiu na školách, které realizují navazující magisterské studium.

 

Studijní obor "Sportovní a kondiční specialista"


Studenti oboru Sportovní a kondiční specialista, získají základní, ale i prohloubené a specifické znalosti a dovednosti v oblasti biomedicínských předmětů, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchova a sportu, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů pro práci se zdravými i zdravotně oslabenými jedinci. Vhodným výběrem z řady povinně volitelných a volitelných předmětů si rozšíří vědomosti a dovednosti v řadě dalších sportovních disciplin.
V rámci odborné praxe si studenti mohou vybrat zaměření cvičitelské, sportovně výkonnostní a sportovně kvalifikační. Seznámí se se specifičností práce s klienty, kteří mají odlišné potřeby a možnosti při realizaci pohybových aktivit, získají dovednost vést sportovní aktivity na různé výkonnostní úrovni v různých typech tělovýchovných, sportovních a sociálních zařízení a mohou využít svých výkonnostních možností ve vybraných sportovních disciplínách.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

 • Didaktiky TV, psychologie sportu, teorie a metodiky vybrané sportovní disciplíny

 • Kineziologie, fyziologie tělesné zátěže, tělovýchovného lékařství

 • Obhajoby bakalářské práce

Absolventi tohoto studijního oboru získají uplatnění jako sportovní a kondiční specialisté v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve výrobních i nevýrobních podnicích, v oblasti cestovního ruchu, v armádě a u policie, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově.
Nabídku nástupu absolventů Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola do 3. ročníku studia najdete zde

 

Studijní obor „Sportovní a kondiční specialista" se specializací pro "Wellness"
Zaměření specializace
Význam slova wellness se dá popsat jako stav optimální rovnováhy, životní pohody a spokojenosti a dobrého zdravotního stavu. V anglickém jazyce často vyjádřeno jako “BODY/MIND/SPIRIT balance“. Tedy optimální stav navozený spoluprací těla, mysli a ducha. Do kategorie služeb napomáhajícím dosažení wellness patří kombinace procedur rehabilitačních, preventivních, relaxačních i kosmetických služeb.

Co bude absolvent ovládat nebo jaké má možnosti uplatnění?
Po zvládnutí biomedicínckých předmětů bude student schopen aplikovat Wellness programy pro různé věkové kategorie či zdravotní omezení. V diagnostickém centru VŠTVS PALESTRA se studenti naučí pracovat s moderními diagnostickými přístroji, díky kterým budou umět analyzovat zdravotní potíže klienta. Absolvent projektu Wellness specialista bude k navrhovaným Wellness programům schopen sestavit výživový a pitný režim. Uplatnění na trhu práce bude možné hledat např. ve fitness centrech, v rámci poskytování hotelových služeb, při soukromé praxi, v ozdravných zařízeních, masážních a rehabilitačních centrech či klubových centrech.

Více na: https://palestrawellness.webnode.cz/

 

Studijní obor "Sportovní a volnočasový pedagog"


Specifické cíle studia v oboru Sportovní a volnočasový pedagog směřují k zvládnutí pedagogických a psychologických dovedností nezbytných k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností. Vymezení cílů vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické poznatky jsou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů, které si studenti upevňují v souběžně probíhající praxi.


Inovace studijního programu:

Sportovní a volnočasový pedagog s možností specializace "Edukace dospělých a seniorů"
Více informací o tomto projektu naleznete zde a zde.
Díky podpoře grantového programu OPPA získali studentky a studenti, kteří nastoupili ve školním roce 2012/2013, snížení výše školného na 39 900,- Kč (platí pro 1. a 2. ročník studia z důvodu účasti v pilotním ověření). 

Absolventi dokáží nejen vyhledat adekvátní volnočasové aktivity pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce, poskytnout jim odbornou konzultaci, ale dokáží tyto aktivity také projektovat, realizovat a organizačně zajišťovat. V rámci povinně volitelných předmětů budou rozvíjeny sociální dovednosti nezbytné pro práci s minoritními skupinami a znevýhodněnými jedinci. V rámci odborné praxe studenti získají dostatek příležitostí k samostatnému projektování a realizaci volnočasových aktivit pro klienty různého věku a individuálních specifických zvláštností s přihlédnutím k pohlaví, zdravotnímu stavu, sociálnímu a etnickému zařazení a k seznámení jednak s reálnými podmínkami, v nichž jejich budoucí profese bude realizována, jednak s rozmanitými praktickými situacemi, které budou muset po absolvování studia ve své profesi řešit.

     Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

 • Didaktiky TV, vývojové a sociální psychologie, zdravotní TV

 • Pedagogiky, speciální pedagogiky, teorie a praxe vybrané zájmové činnosti

 • Obhajoby bakalářské práce

Široké zaměření studijního obsahu umožní absolventům pracovní zařazení v různých institucích souvisejících přímo nebo nepřímo s volným časem a jeho kvalitním naplněním. Absolventi mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí.