Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


Navazující magisterské studium

Spolu s přihláškou je nutné zaslat následující podklady:

 • úředně ověřená kopie dokladu o řádném ukončení bakalářského studijního programu (diplom a dodatek k diplomu)*
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení, který činí 500,-
  *Absolventi VŠTVS PALESTRA předkládají pouze přihlášku k vysokoškolskému studiu a doklad o zaplacení poplatku. Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je na VŠTVS PALESTRA evidován.

Požadavky pro přijímací řízení

Absolventi VŠTVS PALESTRA a zájemci o studium, kteří absolvovali studijní obory zařazené pod studijní program B 7401 Tělesná výchova a sport, budou ke studiu přijímáni bez přijímací zkoušky.

Pro absolventy odlišně zaměřených bakalářských oborů budou přijímací zkoušky probíhat formou ústního motivačního pohovoru. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění jednak úrovně všeobecné informovanosti o daném oboru, jednak kvalitu komunikačních dovedností. Uchazeči si mohou přinést k pohovoru bakalářskou práci nebo seminární práce zpracované v rámci bakalářského studia.
Termíny přijímacích pohovorů: 27.6., 25.7., 29.8., 20.9. vždy od 10:00 do 14:00, v případě zájmu lze domluvit individuální termín.

V případě zásadních odlišností studijních plánů předchozího bakalářského studia absolvují studenti vyrovnávací kurz v délce 3 dnů. Kurz bude probíhat v rámci celoživotního vzdělávání a umožní přijatým studentům doplnit potřebné znalosti základních tématických oblastí bakalářského studijního oboru realizovaného na VŠTVS PALESTRA ještě před zahájením výuky. Dále nabídneme těmto studentům studijní poradenství v průběhu prvního roku studia na VŠTVS PALESTRA.
Cena vyrovnávacího kurzu je 3 000,- Kč.

 

Studijní obor "Wellness specialista"

Charakteristika studijního oboru

Zcela nový studijní program reaguje na rychlý rozvoj oblasti wellness ve světě i u nás, a tím i zvyšující se poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících v této oblasti.

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Wellness specialista je připravit odborníky, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl. Současně studenti získávají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v nově vznikajících zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl.

Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicinské, manažersko – ekonomické, které získali v bakalářském studijním programu.

Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Při stanovení cílových kompetencí absolventa jsme respektovali doporučení národních deskriptorů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, týkajících se jak odborných znalostí, tak dovedností, obecné způsobilosti jako jsou tvoření úsudku, komunikace a schopnost dalšího vzdělávání.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia

Absolvent je schopen:

 • kriticky zhodnotit pozitivní i případně negativní důsledky vlivu jednotlivých programů wellness na jedince a skupiny klientů;

 • orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness, v biologických, psychologických a sociologických aspektech wellness problematiky a využít tyto znalosti ve své profesi;

 • orientovat se ve světových trendech wellness a umět na základě jejich analýzy posoudit možnost jejich aplikace v podmínkách vybraných wellness center;

 • zpracovat výzkum zaměřený na vybraná aktuální témata z wellness  a interpretovat získaná data;

 • zpracovat wellness programy, jako podklad pro grantové přihlášky;

 • respektovat profesní a etické zásady při realizaci wellness aktivit;

 • analyzovat a zhodnotit kvalitu wellness programu z hlediska celkové péče o klienty, rekrutující se z celého pestrého populačního spektra, s přihlédnutím k jejich osobitým potřebám.

 • připravit, koordinovat, realizovat, monitorovat a vyhodnocovat průběh projektů a kampaní
  zaměřených na propagaci zdokonalování wellness aktivit;

 • na základě teoretických znalostí získaných v průběhu studia navrhnout vhodné wellness programy pro klienty s přihlédnutím k jejich věku, fyzické zdatnosti, případně k zdravotnímu oslabení nebo k limitům handicapovaných;

 • organizačně a personálně zajistit realizaci wellness programů včetně vlastního podílu na jejich realizaci;

 • posoudit možnosti dané lokality pro realizaci specificky zaměřených wellness programů;

 • při zpracování konkrétních wellness programů respektovat principy vyplývající z interkulturní výchovy;

 • projektování wellness programů speciálně zaměřených na aktivity v přírodě s respektováním principů environmentalistiky.

 

Absolventi studijního oboru získají kvalifikaci pro výkon profese Wellness specialista, budou díky náročnosti a zaměření obsahu studijního programu vhodně připraveni jak pro pojetí komplexní péče o různé skupiny klientů,  tak i pro  řízení provozu wellness center.

Absolventi navazujícího magisterského studia s kvalifikací Wellness specialista najdou uplatnění v samostatných wellness centrech, ve wellness centrech v rámci hotelových, balneo či lázeňských provozů. Další uplatnění najdou v institucích se zaměřením na wellness služby v cestovním ruchu (cestovní kanceláře, profesní sdružení aj.).