Inovace studijního programu sportovní a volnočasový pedagog


OPPA PROJEKT

Inovace studijního programu Sportovní a volnocasový pedagog

Cílem projektu je inovace stávajícího bakalářského programu Sportovní a volnočasový pedagog a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Inovovace se týká oboru Sportovní a volnočasový pedagog se zaměřením ,,Edukace dospělých a seniorů“.

V rámci této specializace se chceme zaměřit na dvě oblasti vychovatelství, které spolu ale velmi souvisí. První z nich je tradičně pojímaný obor vychovatelství, tedy s důrazem na děti a mládež, druhým je vychovatel pro dospělé a seniory, který v poslední době získává na své důležitosti a zatím se nikdo speciálně tomuto směru nevěnuje, byť počet potenciálních klientů tohoto směru mj. i díky stárnutí populace roste a bude růst.

Součástí projektu je pilotní ověření nových a inovovaných předmětů v rámci studijního oboru a nové specializace jak v prezenční, tak kombinované formě studia.

Dalším cílem projektu je vytvoření učebních materiálu a studijních opor (celkem 5 studijních opor), predevším pro podporu kombinované formy studia. Studijní opory budou studentům k dispozici v prostředí informačního systému Moggis.

S těmito aktivitami souvisí i podpora akademických pracovníků školy a to jazykovým vzděláváním, vzděláváním v oblasti tvorby a administrace studijní opory a zvyšováním odbornosti v práci se seniory (včetně zahraničních cest). Další podpora akademických pracovníku je formou vzdělávání v rámci odborných kurzů.

Celkovým výstupem projektu bude inovovaných studijní program bakalářského oboru Sportovní a volnočasový pedagog. Tato inovace obor zatraktivní a studentům a absolventům dá nové kompetence, které jim umožní vetší uplatnitelnost na trhu práce. Oblast práce s dospělými a se seniory se díky stárnutí populace, aktivnímu životu i ve vyšším věku a dalším faktorům stává velmi atraktivní a důležitou oblastí činností volnočasových pedagogů

 

Mezi klíčové aktivity patří:

Inovace a aktualizace obsahového zaměření stávajících předmětů studijního oboru vzhledem ke specializaci Vychovatel

Cílem této aktivity je zpracování cílového a obsahového zaměření nově navrhovaných předmětů včetně formulace požadovaných profesních kompetencí, které mají studenti získat. Škola předpokládá navázání spolupráce s odborníky z vybraných domů seniorů, statutárními zástupci, zástupci nadací věnujícíh pozornost oblasti práce se seniory. Dále s odborníky ze zařízeních pracujíchích s dětmi a mládeží. V rámci projektu bude zakoupena odborná literatura.

Zpracování didaktických dokumentů pro nové předměty specializace Vychovatel

Výstupem této aktivity bude zpracování didaktických dokumentů pro nové předměty specializace Edukace dospělých a seniorů.

 

Inovace organizace a obsahového zaměření praxí a včetně zpracování systému dlouhodobé spolupráce s

budoucími zaměstnavateli absolventů specializace Vychovatel

Cílem této aktivity je vybudování systémů praxí.

 Vytváření studijních opor

V rámci projektu plánujeme vytvoření 5ti studijních opor pro novou specializaci.